Skip to Content

HOME PAGE 1 category

معرفی

DELF TP

این گواهی، دیپلم رسمی اعطا شده از جانب وزارت آموزش ملی فرانسه است در تایید توانایی‌های زبان فرانسۀ داوطلبان غیر فرانسوی و یا فرانسویان‌زادۀ کشوری غیر فرانسه‌زبان، که دیپلم آموزش متوسطه یا عالی فرانسه را ندارند. آزمون DELF TP مشتمل بر چهار سنجش مطابق با سطوح ارائه شده توسط CECRL از A1 تا B2 می‌باشد.


برای اطلاعات بیشتر دربارۀ DELF TP به این صفحه بروید.

 

DELF Junior

ساختار آزمون DELF Junior مشابه ساختار کلی آزمون DELF TP است و تفاوت تنها در موضوعات سؤال‌ها می‌باشد که در برگیرندۀ علایق و دنیای جوانان است.

این آزمون مختص داوطلبان سنین دورۀ راهنمایی می‌باشد و اعتبار مدرک اعطا شده با گواهی DELF TP یکی است.

آزمون‌ها مستقل و مجزا می‌باشند و داوطلب می‌تواند در هر کدام که می‌خواهد ثبت نام کند. هر آزمون امکان ارزیابی چهار توانایی‌های زبانی در مکالمات را می‌دهد: فهم گفتاری، فهم شنیداری، بیان گفتاری و بیان شنیداری.

 

برای اطلاعات بیشتر دربارۀ DELF Junior به این صفحه بروید.

 

DELF Scolaire

از ابتدای سپتامبر ۲۰۰۵، آزمون مختص نوجوانان دانش‌آموز، در مراکز آموزشی دولتی یا خصوصی ارائه می‌شود.

مدرک ارائه شده مدرک تحصیل زبان فرانسه می‌باشد. عنوان “دانش‌آموزی” در مدرک درج نخواهد شد.

ساختار آزمون DELF Scolaire همان ساختار آزمون DELF TP است، تفاوت تنها در موضوعات و موارد آموزشی است که مطابق و مناسب با جامعۀ دانش‌آموزی طرح می‌شود.

این آزمون در ایران تنها در مدرسۀ فرانسوی تهران (École Française de Téhéran) و زیر نظر مدیریت مرکزی آزمون‌ها واقع در مرکز زبان فرانسۀ تهران برگزار می‌گردد.

 

برای اطلاعات بیشتر دربارۀ DELF Scolaire، به این صفحه بروید.

 

DELF Prim

DELF Prim اولین رده از مجموعۀ دیپلم‌های DELF/DALF زبان فرانسه برای غیر فرانسه‌زبان می‌باشد که از جانب وزارت آموزش ملی فرانسه اعطا می‌شود.

این آزمون مختص تمام کودکان نوآموز زبان فرانسه می‌باشد که یا در حال تحصیل در رده‌ای مطابق با سطح ابتدایی مدارس فرانسه می‌باشند یا از نظر سنی، طبق مقررات کشور محل سکونت، در این رده جای می‌گیرند. اعتبار مدرک اعطا شده با گواهی DELF TP یکی است.

برای اطلاعات بیشتر دربارۀ DELF Prim به این صفحه بروید.

 

DALF

این گواهی، دیپلم رسمی اعطا شده از جانب وزارت آموزش ملی فرانسه است در تایید توانایی‌های زبان فرانسۀ داوطلبان غیر فرانسوی و یا فرانسویان‌زادۀ کشوری غیر فرانسه‌زبان، که دیپلم آموزش متوسطه یا عالی فرانسه را ندارند. آزمون DALF دربردارندۀ دو سنجش است که تعیین‌کنندۀ دو سطح زبانی C1 و C2، بر اساس سطوح زبانی تعریف شده توسط CECRL، می‌باشند.
برای اطلاعات بیشتر دربارۀ DALF به این صفحه بروید.