Skip to Content

HOME PAGE 1 category

DELF و DALF

گواهی‌های DELF/DALF مدرک‌های دائمی (بدون تاریخ انقضاء) مستقلی اند که نشان‌دهندۀ تسلط بر هر چهار توانایی زبانی می‌باشند.

این آزمون‌های بین‌المللی که تائیدیۀ روان‌سنج‌های خبره را نیز دارد، مورد استفادۀ وزارت‌های امور خارجه در امر آموزش می‌باشند و در بیش از ۱۰۰۰ مرکز آزمون در ۱۶۴ کشور برگذار می‌گردد.