Skip to Content

HOME PAGE 1 category

زمان‌بندی

 

TCF TP

تاریخ آزمون تاریخ پیش ثبت نام آنلاین تاریخ ثبت نام حضوری و نهایی
۸ مهر ۱۳۹۸ ۱۷ و ۱۸ مرداد ۱۳۹۸ ۲۲ و ۲۳ مرداد ۱۳۹۸
ساعت ۹ تا ۱۳
۸ آبان ۱۳۹۸ ۱۰ و ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ ۲۶ و ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
ساعت ۹ تا ۱۳
۲۲ آبان ۱۳۹۸ ۱۶ و ۱۷ مهر ۱۳۹۸ ۳۰ مهر و ۱ آبان ۱۳۹۸
ساعت ۹ تا ۱۳
۲۷ آذر ۱۳۹۸ ۱۷ و ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ۲۸ و ۲۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت ۹ تا ۱۲

 

TCF DAP

تاریخ آزمون تاریخ پیش ثبت نام آنلاین تاریخ ثبت نام حضوری و نهایی
۲۸ مهر لغایت ۲ آبان ۱۳۹۸ ۴، ۵ و ۶ مهر ۱۳۹۸ ۱۴ و ۱۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت ۹ تا ۱۳
۱۹ لغایت ۲۱ آذر ۱۳۹۸ ۲۳، ۲۴ و ۲۵ آبان ۱۳۹۸ ۵ و ۶ آذر ۱۳۹۸
ساعت ۹ تا ۱۳

 

TCF Québec

تاریخ آزمون تاریخ پیش ثبت نام آنلاین تاریخ ثبت نام حضوری و نهایی
۲۰ شهریور ۱۳۹۸ ۱۰، ۱۱ و ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ ۱۵ و ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
ساعت ۹ تا ۱۳
۱۳ آبان ۱۳۹۸ ۱۱، ۱۲ و ۱۳ مهر ۱۳۹۸ ۲۳ و ۲۴ مهر ۱۳۹۸
ساعت ۹ تا ۱۳
۲۵ آذر ۱۳۹۸ ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آبان ۱۳۹۸ ۲۰ آبان ۱۳۹۸
ساعت ۹ تا ۱۳ و ۱۴ تا ۱۷

 

TCF Canada

تاریخ آزمون تاریخ پیش ثبت نام آنلاین تاریخ ثبت نام حضوری و نهایی
۲۲ مهر ۱۳۹۸ ۱۲ و ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ ۲ و ۳ مهر ۱۳۹۸
ساعت ۹ تا ۱۳
۲۱ آبان ۱۳۹۸ ۹ و ۱۰ مهر ۱۳۹۸ ۱۶ و ۱۷ مهر ۱۳۹۸
ساعت ۹ تا ۱۳
۱۸ آذر ۱۳۹۸ ۱۰ و ۱۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۹ آبان ۱۳۹۸
ساعت ۹ تا ۱۳ و ۱۴ تا ۱۷

 

نکته مهم: آزمون‌های TCF زین پس به طور کامل رایانه‌محور بوده و علاوه بر زمان‌بندی‌های ارائه شده در جداول بالا، با تقاضای داوطلبان، احتمال برگزاری آزمون‌های فوق برنامه نیز وجود دارد.

این آزمون‌های فوق برنامه در صورت تصویب شدن، در قسمت اخبار سایت آگهی می‌شوند.

برای اطلاعات بیشتر با بخش TCF مرکز در ارتباط باشید: tcf@clf-teh.org